Wetsvoorstel nieuw ontslagrecht naar de Tweede Kamer

1

Voorstel hervorming arbeidsrecht

Op 29 november 2013 is door minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wetsvoorstel Werk en zekerheid bij de Tweede Kamer ingediend. In het wetsvoorstel staat dat het ontslagrecht sneller, goedkoper en eerlijker wordt, de rechtspositie van flexwerkers versterkt wordt en dat de WW er meer opgericht wordt om mensen weer snel aan het werk te krijgen. Genoemde voorstellen vloeien voort uit het sociaal akkoord dat het kabinet en sociale partners in april 2013 hebben gesloten met elkaar.

Minister Asscher kiest met de voorgestelde veranderingen van het ontslagrecht en Werkloosheidswet voor een meer activerende aanpak om werkloosheid te voorkomen. De minister wil samen met sociale partners door dit voorstel bewerkstelligen dat werknemers die hun baan verliezen zo snel mogelijk van werk naar werk worden begeleid en zo kort mogelijk werkloos zijn. Minister Asscher zei: “Het is de hoogste tijd om oneigenlijk gebruik van flexibele arbeid aan te pakken en ontslagrecht en WW aan te passen aan de eisen en de wensen van de arbeidsmarkt van onze tijd en de toekomst.”

Geen keuze mogelijkheid UWV of kantonrechter

De rechtsongelijkheid bij ontslag zal worden tegengegaan door werkgevers niet meer zelf te laten kiezen of ze werknemers via de kantonrechter of het UWV ontslaan. Met de Wet werk en zekerheid komt er een vast voorgeschreven route voor ontslag. Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen zal altijd via het UWV verlopen en ontslag om persoonlijke redenen zal door de kantonrechter worden beoordeeld. Nieuw is ook dat in alle gevallen de werknemer recht heeft op een wettelijke transitievergoeding, ten gevolge waarvan bovendien de gemiddelde kosten van ontslag voor werkgevers dalen.

Flexwerkers na twee jaar vast contract

Daarnaast zullen er met deze nieuwe wet maatregelen komen om werknemers met een flexibel contract meer zekerheid te bieden en eerder door te laten stromen naar een vast contract. Bovendien zal de praktijk van opeenvolgende tijdelijke contracten voor werknemers bij dezelfde werkgever worden aangepast. In plaats van na drie jaar kunnen de werknemers volgens de nieuwe wet namelijk al na twee jaar aanspraak maken op een vast contract. Ook zal er een betere ontslagbescherming komen voor werknemers die via payrolling werken en wordt daarnaast het langdurig gebruik van 0-urencontracten door werkgevers aan banden gelegd. Bovendien worden 0-urencontracten in de zorg verboden.

Werk aanvaarden en maximaal 2 jaar WW

Nieuw is ook dat als mensen langer dan een half jaar in de WW zitten, dat dan van hen wordt verwacht dat ze al het beschikbare werk als passende arbeid aanvaarden. Door een nieuw systeem van inkomensverrekening zal werkhervatting vanuit de WW daarbij altijd lonend zijn. Mede met het oog op de participatiesamenleving, die het kabinet uitspreekt, zal de WW van 1 januari 2016 tot 2019 geleidelijk worden teruggebracht van 38 naar 24 maanden. De minister verwacht dat dit voorstel een gunstig gevolg heeft voor het functioneren van de arbeidsmarkt.

Na twee jaar transitievergoeding

Het ontslagrecht zal onder andere zo worden aangepast dat alle werknemers na een arbeidsovereenkomst van ten minste twee jaar recht krijgen op een transitievergoeding die gebruikt kan worden voor scholing en voor de overstap naar een andere baan of beroep. Deze transitievergoeding zal bestaan uit een ⅓ maandsalaris per dienstjaar en een ½ maandsalaris per dienstjaar na tien jaar dienstverband. Echter zal de vergoeding maximaal € 75.000 zijn, ook voor mensen die per jaar meer dan dit bedrag verdienden.

Versnelde invoering maatregelen

In het begrotingsakkoord van oktober 2013 heeft het kabinet met de ChristenUnie, D66, PvdA, SGP en VVD afgesproken dat de maatregelen versneld zullen worden ingevoerd. Indien de Tweede Kamer en Eerste Kamer akkoord gaan met de voorgestelde maatregelen, dan zal de versterkte rechtspositie van werknemers met een flexibel contract vanaf 1 juli 2014 ingaan en hervorming van het ontslagrecht en het eerdere aanvaarden van passende arbeid in de WW vanaf 1 juli 2015 ingaan.

Doorrekening CPB

Een opvallend gevolg van bovenstaande maatregelen is volgens het Centraal Plan Bureau dat de arbeidsmobiliteit van ouderen zal toenemen ten gevolge van de daling van de gemiddelde ontslagkosten, de vergoedingen bij ontslag worden namelijk per saldo lager. Ten slotte zal volgens het CPB de ontslagbescherming voor werknemers met vaste contracten gelijk blijven, zal de ontslagbescherming van werknemers met flexibele contracten toenemen en verwacht zij als gevolg van de meer activerende WW dat de maatregelen voor 20.000 nieuwe voltijdbanen zullen zorgen.

Terug naar juridisch nieuws

Geschreven door: Mark FluitmanGoogle