Rechten werknemers bij overgang onderneming

14

Uitspraak Hoge Raad

De Hoge Raad heeft op 5 april 2013 in de zaak Albron Nederland / FNV Bondgenoten c.s. arrest gewezen over de rechten van werknemers bij overgang van een onderneming. Daarin wijst de Hoge Raad het cassatieberoep van Albron af en bevestigt het eerdere arrest van het Hof Amsterdam.

Feiten

In 2005 heeft Heineken Nederland haar cateringactiviteiten uitbesteed aan Albron. De cateringmedewerkers waren in dienst van de personeelsvennootschap Heineken Nederlands Beheer en permanent gedetacheerd bij Heineken Nederland. Albron neemt weliswaar de cateringmedewerkers in dienst, maar onder toepassing van aanzienlijk slechtere arbeidsvoorwaarden. De cateringmedewerkers, gesteund door FNV Bondgenoten, menen dat sprake is van overgang van onderneming in de zin van art.7:663 BW. Dit artikel vormt de implementatie van een Europese richtlijn. Zij stellen dat hun arbeidsovereenkomst van rechtswege is overgegaan naar Albron en dat zij aanspraak houden op hun oude arbeidsvoorwaarden. Albron stelt hiertegenover dat art. 7:663 BW vereist dat de cateringmedewerkers een arbeidsovereenkomst hebben met de uitbestedende partij en daar is geen sprake van.

Europese richtlijn

Kort gezegd is het Europese Hof van oordeel dat de richtlijn er niet aan in de weg staat dat in een geval als dit de niet-contractuele werkgever waarbij de werknemers permanent zijn tewerkgesteld eveneens onder de werking van de richtlijn valt. Het Hof Amsterdam heeft vervolgens op basis van dit antwoord art. 7:663 BW aldus uitgelegd dat Heineken Nederland kan worden beschouwd als werkgever in de zin van die bepaling, met gevolg dat de rechten en verplichtingen van Heineken Nederland zijn overgegaan op Albron. Het hof heeft daarbij uitdrukkelijk overwogen dat er geen grond was om af te wijken van het uitgangspunt dat de rechter gehouden is om nationale wetgeving richtlijnconform te interpreteren. In cassatie staat dit laatste aspect centraal. Albron stelt dat het Hof Amsterdam de grenzen van richtlijnconforme interpretatie heeft overschreden. Het oordeel van het hof zou namelijk neerkomen op een uitleg ‘contra legem’ (in strijd met de Nederlandse wet) en strijdig zijn met het rechtszekerheidsbeginsel.

Europese richtlijn

Kort gezegd is het Europese Hof van oordeel dat de richtlijn er niet aan in de weg staat dat in een geval als dit de niet-contractuele werkgever waarbij de werknemers permanent zijn tewerkgesteld eveneens onder de werking van de richtlijn valt. Het Hof Amsterdam heeft vervolgens op basis van dit antwoord art. 7:663 BW aldus uitgelegd dat Heineken Nederland kan worden beschouwd als werkgever in de zin van die bepaling, met gevolg dat de rechten en verplichtingen van Heineken Nederland zijn overgegaan op Albron. Het hof heeft daarbij uitdrukkelijk overwogen dat er geen grond was om af te wijken van het uitgangspunt dat de rechter gehouden is om nationale wetgeving richtlijnconform te interpreteren. In cassatie staat dit laatste aspect centraal. Albron stelt dat het Hof Amsterdam de grenzen van richtlijnconforme interpretatie heeft overschreden. Het oordeel van het hof zou namelijk neerkomen op een uitleg ‘contra legem’ (in strijd met de Nederlandse wet) en strijdig zijn met het rechtszekerheidsbeginsel.

Uitspraak HR

De Hoge Raad verwerpt deze stellingen. Op basis van de wetsgeschiedenis moet namelijk aangenomen worden dat de wetgever niet heeft willen afwijken van de richtlijn. De Hoge Raad benadrukt in dit verband dat de bewoordingen van een wetsbepaling niet altijd beslissend zijn voor de uitleg daarvan. In dit geval komt gelet op de bedoeling van de wetgever aan de (van de richtlijn afwijkende) bewoordingen minder betekenis toe. Het hof heeft volgens de Hoge Raad dus terecht artikel 7:663 BW richtlijnconform geïnterpreteerd. Dit betekent dat het feit dat de cateringmedewerkers tijdens de overgang van onderneming niet bij die onderneming in dienst waren, niet aan de toepasselijkheid van art. 7:663 BW in de weg staat.

Bron: rechtspraak.nl - 5 april 2013 / LJN: BZ1780

Komt u er met uw werkgever niet uit? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
Met het juridisch advies van Precise and Wise Juristen staat u juridisch sterker in uw recht.

Terug naar juridisch nieuws

Geschreven door: Mark FluitmanGoogle