Eigen taalwet voor Friezen

104

Wet gebruik Friese taal

Vanaf 1 januari 2014 hebben de Friezen een eigentaalwet, namelijk de Wet gebruik Friese taal. Genoemde wet regelt dat het Fries en het Nederlands de officiŽle talen zijn in de provincie Friesland. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer Ronald Plasterk, vindt het belangrijk dat de Friese taal wordt beschermd en bevorderd. De nieuwe wet regelt dat Friese burgers bijvoorbeeld tijdens een rechtszitting en in het contact met bestuursorganen hun eigen taal, Nederlands of Fries, mogen gebruiken.

Orgaan voor de Friese taal

Daarnaast is er een instantie ter bescherming en bevordering van de Friese taal ingesteld door de nieuwe wet, namelijk 'Orgaan voor de Friese taal'. Haar taken zullen met name bestaan uit het toezien op de status en het gebruik van de Friese taal in Friesland en het toezien op de juiste invulling van het Kaderverdrag voor Nationale Minderheden en op het Europees Handvest voor regionale talen.

Daarnaast zal het Orgaan voor de Friese taal adviseren en rapporteren aan bestuursorganen en de rechtelijke macht omtrent de Friese taal. Voor het bestuur van het Orgaan voor de Friese taal zijn per ingangsdatum van de nieuwe wet vijf bestuurders aangesteld die zijn belast met de hiervoor beschreven taken.

Aanscherping regelgeving gebruik Friese taal

Ten slotte regelt de Wet gebruik Friese taal ook het aanscherpen van regelgeving omtrent het gebruik van de Friese taal door de decentrale overheden in Friesland. Decentrale overheden moeten voortaan namelijk regels en een beleidsplan opstellen voor het gebruik van de Friese taal.

Terug naar juridisch nieuws

Geschreven door: Mark FluitmanGoogle