Juridisch nieuws

State-pensions

Verhoging AOW-pensioenleeftijd

1 augustus 2014 - Verhoging van de AOW-pensioenleeftijd met één maand is naar het oordeel van de rechtbank niet in strijd met artikel 1 Eerste Protocol EVRM. De wetgever heeft de bevoegdheid om wetten te veranderen.

Lees verder


034

Opstelten en Teeven: Veroordeelde betaalt eigen bijdrage

1 juli 2014 - Minister Opstelten en staatssecretaris Teeven van het ministerie van Veiligheid en Justitie hebben maandag 13 januari 2014 twee wetsvoorstellen naar de Raad voor de rechtspraak en het openbaar ministerie gestuurd omtrent het verhalen van kosten voor opsporing, vervolging, berechting en celstraf op de daders. Bovendien zullen de daders een eigen bijdrage moeten betalen aan kosten voor zorg van het slachtoffer.

Lees verder


1123

Asscher legt migranten participatieverklaring voor

1 juni 2014 - Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat Nederlandse gemeenten op 1 januari 2014 zijn gestart met een proef met de zogenaamde participatieverklaring voor migranten in Nederland.

Lees verder


104

Eigen taalwet voor Friezen

1 mei 2014 - Vanaf 1 januari 2014 hebben de Friezen een eigentaalwet, namelijk de Wet gebruik Friese taal. Genoemde wet regelt dat het Fries en het Nederlands de officiële talen zijn in de provincie Friesland. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer Ronald Plasterk, vindt het belangrijk dat de Friese taal wordt beschermd en bevorderd.

Lees verder


123

Asscher komt met plan tegen PSA ziekteverzuim

1 april 2014 - Uit een onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werk gerelateerde psychische klachten ook wel psychosociale arbeidsbelasting (PSA) genoemd. Dat schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees verder


100

Scheiden zonder rechter mogelijk

1 maart 2014 - Een wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie regelt dat echtparen zonder minderjarige kinderen straks hun echtscheiding kunnen regelen via de ambtenaar van de burgerlijke stand. Het wetsvoorstel zal er voor zorgen dat deze echtparen eenvoudiger en goedkoper uit elkaar kunnen. Op dit moment is voor echtscheiding tussenkomst van de rechter namelijk verplicht als ook de bijstand van een advocaat personen- en familierecht, waardoor een echtscheiding een dure aangelegenheid kan worden.

Lees verder


35

Naturalisatie na 7 jaar verblijf in Nederland

1 februari 2014 - De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie ingestemd met het voorstel tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap, in welke wijziging staat dat buitenlanders die Nederlander willen worden in plaats van na 5 jaar rechtmatig verblijf, voortaan 7 jaar rechtmatig verblijf moeten hebben gehad in Nederland als zij aanspraak willen maken op het Nederlanderschap.

Lees verder


10

eKantonrechter gaat geschil digitaal beoordelen

1 januari 2014 - De rechtelijke macht is gestart met het project eKantonrechter waarbij een civielrechtelijk geschil op eenvoudige en digitale wijze kan worden voorgelegd aan de kantonrechter in een beveiligde elektronische omgeving. De reden tot dit besluit is dat de rechtelijke macht midden in de samenleving wil staan en derhalve niet wil en kan achterblijven in een digitale samenleving waarin iedereen steeds meer via zijn computer, tablet of smartphone doet.

Lees verder


1

Wetsvoorstel nieuw ontslagrecht naar de Tweede Kamer

1 december 2013 - Op 29 november 2013 is door minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wetsvoorstel Werk en zekerheid bij de Tweede Kamer ingediend. In het wetsvoorstel staat dat het ontslagrecht sneller, goedkoper en eerlijker wordt, de rechtspositie van flexwerkers versterkt wordt en dat de WW er meer opgericht wordt om mensen weer snel aan het werk te krijgen.

Lees verder


224

Kwart magistraten overwoog te stoppen

1 november 2013 - Uit een enquête die Vrij Nederland in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak (NVvR) hield onder de magistraten van Nederland, voornamelijk rechters en officieren van justitie andere OM medewerkers, blijkt dat een kwart van de Nederlandse magistraten in de afgelopen vijf jaar ten gevolge van de hoge werkdruk, bemoeienis van politici met de rechtspraak, slechte wetgeving en de veel eisende burger heeft overwogen om te stoppen met zijn of haar werk als magistraat.

Lees verder


111

Beoordeling asielaanvraag homoseksuele moet anders

1 oktober 2013 - De Raad van State heeft op 18 december 2013 in drie zaken geoordeeld dat staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven bij asielaanvragen van homoseksuele vreemdelingen voortaan moet onderzoeken of vreemdeling in de toekomst aan zijn homoseksualiteit bij terugkeer naar het land van oorsprong vorm kan geven, in die zin dat wordt onderzocht of de betreffende homoseksuele vreemdeling in het land van herkomst in vrijheid zijn geaard kan uiten.

Lees verder


28

Weer supersnelrechtzittingen vlak na Oud en Nieuw

1 september 2013 - Begin januari 2014 zullen de rechtbanken Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Midden-Nederland weer supersnelrechtzittingen houden op verzoek van het Openbaar Ministerie. Als in de nacht van 31 december op 1 januari mensen overtredingen begaan, zoals vuurwerkdelicten, zullen zij binnen drie dagen na hun aanhouding voor de rechter komen te staan. De verdachten zullen daarna direct hun eventuele gevangenisstraf moeten uitzitten.

Lees verder


4

Contractuele clausules

1 augustus 2013 - Als partijen met elkaar een contract aangaan dan staat er in het contract wat tussen partijen heeft te gelden. De meeste partijen gaan er dan vanuit dat hetgeen letterlijk in het betreffende contract staat alleen heeft te gelden en verder niets. Echter is dit een grote misvatting.

Lees verder


5

Reorganisatie

1 juli 2013 - In deze tijd van economische crisis moeten steeds meer ondernemingen reorganiseren om te voorkomen dat zij failliet gaan. De stoelendansmethode wordt in de praktijk gebruikt om te reorganiseren, deze methode houdt in dat bestaande functies komen te vervallen en er nieuwe functies worden gecreëerd.

Lees verder


6

Wijziging van arbeidsvoorwaarden

1 december 2013 - Als partijen een arbeidsovereenkomst overeenkomen, dan zijn zij aan de inhoud daarvan gebonden. Hierbij is het uitgangspunt dat voor wijziging van een arbeidsovereenkomst instemming van beide partijen nodig is. Wanneer het financieel niet goed gaat met een onderneming of wanneer een individuele werknemer niet meer geschikt is voor zijn huidige functie, kan de werkgever of werknemer er belang bij hebben de overeengekomen arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Lees verder


7

100 miljoen minder naar rechtshulp

1 november 2013 - Het kabinet is van plan honderd miljoen euro te bezuinigen op de sociale rechtshulp. Dat kan betekenen dat iedereen voortaan zelf zijn advocaat moet betalen bij huur- en arbeidsconlficten en echtscheidingen zonder kinderen, schrijft de Volkskrant zaterdag op basis van bezuinigingspakketten die rondgaan op het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Lees verder


8

Kabinet beperkt toegang gesubsidieerde rechtshulp

1 oktober 2013 - Het kabinet wil de toegang tot gesubsidieerde rechtshulp terugdringen. Dit moet een bezuiniging opleveren van 85 miljoen euro. Dat schrijft staatssecretaris Fred Teeven (Justitie) vrijdag aan de Tweede Kamer. De kosten van de gesubsidieerde rechtshulp zijn in tien jaar tijd gestegen van 330 miljoen in 2002 naar 495 miljoen in 2012.

Lees verder


9

Advocatuur krijgt steeds meer concurrentie van jurist

1 september 2013 - Advocatuur krijgt steeds meer concurrentie van juristen en alternatieve aanbieders. De vraag naar diensten geleverd door advocatenkantoren stabiliseert. Op lange termijn blijft de vraag naar juridische diensten naar verwachting wel groeien, maar advocatenkantoren ondervinden steeds meer concurrentie van juristen en alternatieve aanbieders van juridische diensten die vaak goedkoper zijn.

Lees verder


9.1

Digitale revolutie rechtspraak is een succes

1 augustus 2013 - De digitale revolutie die binnen de Nederlandse rechtspraak heeft plaatsgevonden is een succes. Strafdossiers zijn gedigitaliseerd en dat geeft de kwaliteit en efficiëntie van de rechtspraak een grote impuls. Rechters en het Openbaar Ministerie kunnen de dossiers nu eenvoudiger delen.

Lees verder


11

Positie oproepkracht verbeterd door uitspraak Hoge Raad

1 juli 2013 - Door een uitspraak van de Hoge Raad op 3 mei is de positie van oproepkrachten, werknemers met een nul-urencontract of een contract voor minder dan 15 uur per week, verbeterd. Volgens de Hoge Raad brengt een redelijke uitleg van art. 7:628a BW namelijk mee dat voor elke keer dat een oproepkracht wordt opgeroepen er minimaal drie uren loon betaalt moet worden, ook als dit een aantal malen per dag gebeurt.

Lees verder


14

Rechten werknemers bij overgang onderneming

1 juni 2013 - De Hoge Raad heeft op 5 april 2013 in de zaak Albron Nederland / FNV Bondgenoten c.s. arrest gewezen over de rechten van werknemers bij overgang van een onderneming. Daarin wijst de Hoge Raad het cassatieberoep van Albron af en bevestigt het eerdere arrest van het Hof Amsterdam.

Lees verder


16

Tijdelijke verhuur bij leegstand woning makkelijker

15 mei 2013 - Huiseigenaren kunnen naar verwachting nog voor de zomer hun te koop staande woningen makkelijker tijdelijk verhuren doordat de huurprijs wordt vrijgegeven. Daarnaast mogen leegstaande woningen onder voorwaarden meer dan eenmaal tijdelijk worden verhuurd. De Tweede Kamer heeft dinsdag 26 maart 2013 namelijk ingestemd met het voorstel van de minister van Wonen en Rijksdienst, Stef Blok, om de Leegstandwet daarvoor te verruimen.

Lees verder


17

Wettelijke betaaltermijnen aangescherpt

1 mei 2013 - In deze tijd van economische neergang gebeurt het helaas steeds vaker dat bedrijven failliet gaan door de liquiditeitsproblemen van andere bedrijven. In ernstige gevallen brengt dit een hele reeks faillissementen teweeg. Om zulke situaties zoveel mogelijk te voorkomen, is met ingang van 16 maart 2013 de wettelijke regeling over betaaltermijnen voor handelstransacties aangescherpt. Door de nieuwe wet kan uw onderneming betalingsachterstanden van debiteuren doelmatiger tegen gaan.

Lees verder


8

Overeenkomst mag niet louter tekstueel worden uitgelegd

1 april 2013  - De Hoge Raad heeft recent geoordeeld in een zaak waarin een opdrachtgever voorafgaand aan het sluiten van het contract een specifieke toezegging deed aan de opdrachtnemer. Die toezegging is vervolgens niet in de daaropvolgende schriftelijke overeenkomst opgenomen.

Lees verder


19

Vordering wedertewerkstelling na ontslag op staande voet

15 maart 2013  - Zodra een werknemer op staande voet wordt ontslagen kan hij in een kort geding procedure wedertewerkstelling vorderen. De werknemer beroept zich in dat geval op de vernietigbaarheid van het ontslag en probeert via de rechter af te dwingen dat hij weer aan het werk kan en derhalve zijn loon weer kan ontvangen. In deze procedure zal worden beoordeeld of het aannemelijk is dat het ontslag op staande voet in stand zal blijven in een bodemprocedure.

Lees verder


21

Wanneer eindigt arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?

1 maart 2013 - Eindigt de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die de partijen aansluitend op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben gesloten van rechtswege op de overeengekomen datum of is hiervoor toestemming van het UWV WERKbedrijf vereist?

Lees verder


22

Kennelijk onredelijk ontslag en schadevergoeding

15 februari 2013  - In een zaak die op 30 januari 2013 voor de kantonrechter Amersfoort speelde, liet de kantonrechter zich uit over de vraag of in deze zaak sprake is van een kennelijk onredelijk ontslag. Nadat de kantonrechter deze vraag bevestigend had beantwoord, werd de schadevergoeding van de desbetreffende werkneemster door de kantonrechter begroot aan de hand van de website www.hoelangwerkloos.nl.

Lees verder


23

De rechten van ongehuwde ouders

1 februari 2013  - Het aantal ongehuwd samenwonende ouders is fors toegenomen. Maar waar dien je als aanstaande niet gehuwde of niet gehuwde ouder op te letten? Om antwoord te geven op deze vraag dient eerst te worden gekeken naar de rechtspositie van gehuwde ouders, welke automatisch bij wet wordt geregeld in het burgerlijk wetboek, boek 1. Een tijdens een huwelijk geboren kind heeft voor de wet automatisch zowel een moeder als een vader.

Lees verder


25

Nieuwe kantonrechtersformule let op baankans

15 januari 2013 - De kantonrechters werken aan een nieuwe richtlijn ter vervanging van de huidige kantonrechtersformule, die dit najaar klaar moet zijn. Dit kondigden de kantonrechters Monetta Ulrici en Gerard Boot op 28 juni jl. aan tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. Kamerleden hoorden daar een stoet deskundigen over het plan van minister Kamp (VVD) van Sociale Zaken om het ontslagrecht te veranderen.

Lees verder


Google