Geen verwijdering publicaties kindermisbruik beschuldigingen

De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam heeft op 18 december 2013 geoordeeld dat een journaliste, tegen wie een kort geding was aangespannen door de Nederlandse eigenaar van een hotel in Ghana, haar artikelen waarin zij beschuldigingen uit over seksueel misbruik van minderjarigen niet van het internet hoeft te verwijderen.

Feiten

Eiser is vastgoedhandelaar en onder meer mede-eigenaar van Afridec B.V., welke besloten vennootschap een hotel in Accra gelegen in Ghana exploiteert. Op 23 december 2010 en op 10 februari 2011 heeft een slachtoffer, althans dat beweerd zij, hierna (beweerd slachtoffer), aangifte van seksueel misbruik tegen eiser gedaan bij de politie in Ghana. Gedaagde heeft op 28 juni 2012 op de website OneWorld.nl een artikel gepubliceerd, van welk artikel de titel ‘Paradijs voor Pedo’s’ luidt. In genoemd artikel, waarin (beweerd slachtoffer) als (R) wordt aangeduid, is onder andere het volgende geschreven:

“Ik was acht jaar toen de Nederlander me voor het eerst verkrachtte. Hij deed of hij zich over me ontfermde en betaalde mijn schoolgeld. Altijd als hij in Ghana was, moest ik naar hem toekomen om het geld op te halen. Dan moest ik bij hem slapen. Volgens R heeft de man uit Limburg nog minstens twee andere meisjes misbruikt. “Ik kan het weten, want ik lag ernaast.” Hij is niet de enige Nederlander in Ghana die verdacht wordt van pedofiele praktijken.”

In juli 2012 is op de website van Nieuwe Revu een artikel gepubliceerd, van welk artikel de titel ‘Vastgoedmagnaat verdacht van kindermisbruik’ luidt. Gedaagde heeft samen met een collega journalist dit artikel geschreven. In het artikel, waarin de naam en voornaam van eiser meerdere keren wordt genoemd, wordt geschreven over de beschuldiging van (beweerd slachtoffer) dat eiser haar seksueel heeft misbruikt. Gedaagde heeft op 8 oktober 2013 op de website Villamedia.nl wederom een artikel geplaatst met de titel ‘A neverending story’. Genoemd artikel, waarin wederom meerdere keren de naam en voornaam van eiser wordt genoemd, gaat over de gevolgen die gedaagde heeft ervaren nadat het artikel ‘Paradijs voor Pedo’s’ was gepubliceerd.

Vordering

Eiser vordert kort gezegd dat het gedaagde wordt verboden om eiser nog langer in publicaties in verband te brengen met pedofilie, corruptie, bedreiging en/of andere misdrijven, zonder dat zij beschikt over (een) vonnis(sen) waaruit dit zou blijken of dat gedaagde bescheiden van het Openbaar Ministerie heeft waaruit blijkt dat eiser wordt vervolgd, op straffe van een dwangsom van € 50.000,- per overtreding.

Oordeel voorzieningenrechter

De voorzieningenrechter oordeelt in zijn vonnis dat de verdenkingen tegen eiser, zoals omschreven in het artikel van 28 juni 2012, voldoende zijn onderbouwd door feitenmateriaal dat gedaagde op dat moment ter beschikking stond. Uit bedoeld feitenmateriaal volgt namelijk dat eiser verdachte is geweest van seksueel misbruik van (beweerd slachtoffer), dat eiser daarvoor is aangehouden en op borgtocht is vrijgelaten, dat de Attorney General’s Departement eiser in staat van beschuldiging heeft gesteld en dat de politie opdracht heeft gekregen hem te vervolgen. Reeds om deze reden valt wat het artikel van 28 juni 2012 betreft de belangenafweging in het voordeel uit van gedaagde, zodat het artikel niet onrechtmatig kan worden geacht.

Van gedaagde kon niet worden verwacht dat zij de verdenkingen jegens eiser alleen mocht publiceren indien zij zou beschikken over een vonnis waaruit een en ander blijkt. Van een journalist hoeft niet te worden verwacht dat hij wettig en overtuigend bewijs levert, zij het dat beschuldigingen niet lichtvaardig mogen worden gedaan. Dat laatste is hier niet het geval. De voorzieningenrechter oordeelt dat gedaagde over voldoende feitenmateriaal beschikte om tot publicatie over te mogen gaan. Echter staat hiermee niet vast dat eiser zich aan seksueel misbruik heeft schuldig gemaakt. De vraag of dit het geval was, kan en hoeft in dit kort geding niet te worden beantwoord.

Terug naar weblog overzicht

Geschreven door: Mark FluitmanGoogle